Strefa Przyczep - Sprzedaż przyczep samochodowych 📧 biuro@strefa-przyczep.pl 📞 Tel Hipolitów k. Warszawy: 512 092 009 / Dąbrowa k. Poznania: 512 092 109 🕓 pon- pt 8:00 - 16:30
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzam.
 
Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów Administratora, w tym użytkowników strony internetowej https://strefa-przyczep.pl (dalej jako „Strona” lub „Strona internetowa”), sklepu internetowego https://strefa-przyczep.pl prowadzonego na Stronie internetowej (dalej jako „Sklep internetowy”) oraz osób nawiązujących kontakt w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z działalnością Sprzedawcy.
 
I.              Informacje ogólne – dane Administratora danych osobowych
 
1.   Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest STREFA PRZYCZEP Sp. z o.o., ul. ul. Chodakowska 53/5703-816 Warszawa, KRS: 0000724316, REGON: 369761351, NIP: 5272843991, zwany dalej Administratorem.
2.   Kontakt z Administratorem jest możliwy na dane adresowe wskazane w ust. 1 powyżej, adresem e-mail biuro@strefa-przyczep.pl lub numerem telefonu 512 092 109.
 
II.           Najważniejsze zasady
 
1.   Administrator dokłada staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
2.   Administrator przetwarza Państwa dane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Strony, współpracy Administratora z jego Klientami oraz dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami obowiązującego prawa, w tym RODO.
3.   Podanie przez Państwa danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości współpracy oraz kontaktu z Administratorem.
           
 
III.         Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?
 
1.   W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
2.   Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
3.   Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć każdą czynność na danych osobowych, dokonywaną w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 
 
IV.          Cele przetwarzania danych osobowych
 
1.   W celu umożliwienia korzystanie ze Sklepu internetowego, Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1)  rejestracja i logowanie do konta Klienta w Sklepie internetowym, korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego
Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zarejestrowanie konta w Sklepie internetowym jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę (zarejestrować konto).
 
2)  składanie zamówień i zawieranie umów za pośrednictwem Sklepu internetowego
Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dla celów realizacji umowy Administrator wykorzystuje Państwa dane wskazane podczas składania zamówienia lub dostępne na koncie Klienta. W związku z zawarciem umowy Administrator może przetwarzać również dodatkowe dane (np. dotyczące numeru rachunku bankowego, w celu uzyskania płatności). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 
3)  realizacja umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy, w tym dostawy zamówionych produktów.
 
4)  odstąpienie od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego
Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie obowiązków umownych wynikających z przysługującego Klientom prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Administrator przetwarza dane wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania uprawnienia do odstąpienia od umowy oraz dokonania zwrotu ceny, ewentualnie w celu poinformowania, że odstąpienie nie może zostać uwzględnione. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie odstąpić od umowy;
 
5)  obsługa reklamacji związanych z zawartą umową sprzedaży
Podstawą prawną przetwarzania jest (i) wykonanie obowiązków umownych dotyczących zgodności towaru z umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także (ii) realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz dbałość o wysoką jakość obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację.  Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Klienta, że reklamacja nie może zostać uwzględniona.
 
6)  obsługa reklamacji dotyczących działania Sklepu internetowego
Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w dbałości o wysoki poziom świadczenia usług za pośrednictwem Strony internetowej, w tym poprawnego działania Sklepu internetowego oraz o prawidłowe relacje z Klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane podane w zgłoszeniu reklamacji. Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Klienta, że reklamacja nie może zostać uwzględniona. Szczegółowe warunki składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących działania Sklepu są opisane w Regulaminie Sklepu internetowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację.  
 
2.   W związku z funkcjonowaniem Strony internetowej, Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1)  kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości pozyskiwania Klientów oraz dbałości o jak najwyższy poziom ich obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane osobowe wskazanych dobrowolnie w wiadomości. Państwa dane będą przetwarzane również po zakończeniu kontaktu, w różnych celach, w zależności od tego, co było przedmiotem korespondencji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zainicjować kontakt za pośrednictwem formularza;
2)  analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony internetowej
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej oraz prowadzenia statystyk jej oglądalności. W ramach analizy serwer automatycznie zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa dane dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystają Państwo ze Strony internetowej, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony;
3)  Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
W ramach strony internetowej Administrator wykorzystuje narzędzia Google Analytics (narzędzia do analityki internetowej). Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Szczegóły usługi są dostępne pod linkiem: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
Zgodnie z zapewnieniami Google, w odniesieniu do użytkowników Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii jest Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland).
Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania z Serwisu mogą być przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze Strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 
3.   Poza Stroną internetową Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1)      składanie zamówień i zawieranie umów poza Sklepem internetowym
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której są Państwo stroną, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy są Państwo reprezentantami (np. członkami zarządu, pełnomocnikami) lub pracownikami strony umowy, która jest lub ma być zawarta z Administratorem, Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę;
2)  obsługa reklamacji związanych z zawartą umową sprzedaży
zob. pkt 1.5 powyżej
3)      prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na umożliwieniu kontaktu oraz dbałości o relacje handlowe z osobami, z którymi Administrator utrzymuje kontakty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji lub komunikacji;
4)  przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Elementem relacji Administratora z Klientami jest przedstawianie ofert marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora. Mogą Państwo wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowej zawierającej informacje handlowe. Przetwarzanie danych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie Państwa zgody, a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Wyrażenie zgody i przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać od Administratora informacje handlowe.
Administrator podejmuje ponadto działania marketingowe niewymagające Państwa zgody, w tym tworzy i utrzymuje bazy klientów, jak też prowadzi inne działania promujące działalność Administratora oraz marek wchodzące w skład jego oferty handlowej;
6) zarządzanie profilami Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) – Administrator może przetwarzać Państwa dane, jeśli Państwa nazwa użytkownika, awatar lub inne publikowane treści w ww. portalach zawierają dane osobowe, tj. pozwalają na identyfikację. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu za pośrednictwem portali w mediach społecznościowych danych dotyczących aktywności na profilach Administratora, danych pozwalających na dokonywanie anonimowej analizy grup użytkowników i interakcji oraz na przedstawianiu informacji dotyczących działalności Administratora (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). Podstawą przetwarzania danych jest także zgoda użytkownika wynikająca z aktywności na profilu Administratora na portalach w mediach społecznościowych (do art. 6 ust. 1 lit. a RODO
7) wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków
Państwa dane mogą być przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu przekazania Państwa danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa;
 
8) cele archiwalne i dowodowe
Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.
4.   Państwa dane mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).
5.   W odniesieniu do przetwarzania Państwa danych w przypadku odwiedzania profili Administratora portalach Facebook i Instagram obowiązują następujące zasady:
Państwa aktywność na profilu Administratora na portalach w mediach społecznościowych ma charakter całkowicie dobrowolny, ale jej dokonanie jest równoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych. Administrator nie ma wpływu na tworzenie i wyświetlanie analiz oraz nie może zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli chcą Państwo ograniczyć połączenie z profilem Administratora na portalach Facebook lub Instagram, mogą skorzystać z funkcji oferowanych na tych platformach, aby przestać obserwować lub subskrybować profil Administratora. Niezależnie od powyższego, portale Facebook i Instagram mogą wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i reklamy. Pliki cookie mogą być przechowywane na Państwa komputerze, który analizuje zachowanie podczas użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Państwa urządzenia oraz połączenia internetowego, mogą być zbierane i łączone z Państwa kontem. Wymienione platformy mogą utworzyć Państwa profil, nawet jeśli nie doszło do logowania, a nawet jeśli nie posiadają Państwo zarejestrowanego konta na platformie. Profile te, mogą służyć do wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.
Dostawcą portalu Facebook i Instagram jest Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Facebook zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/.
Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Instagram zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/196883487377501?ref=dp
 
V.             Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:
1)  dane przetwarzane w celu rejestracji i logowania do konta Klienta w Sklepie internetowym oraz korzystania z funkcjonalności Sklepu – do czasu usunięcia konta w Sklepie lub do czasu zaprzestania działalności Sklepu;
2)  dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;
3)  dane przetwarzane w celu odstąpienia od umowy - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących odstąpienia – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;
4)  dane przetwarzane w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z zawartą umową lub reklamacji dotyczących działania Sklepu internetowego - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z reklamacji;
5)  dane przetwarzane w celu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie - przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
6)  dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji - przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
7)  dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;
8)  zarządzania profilami Administratora w portalach Facebook i Instagram - przez czas trwania prawnie  uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu dokonania  następujących czynności (i) anulowania polubienia profilu Administratora na portalach Facebook i Instagram oraz (ii) usunięcia przez użytkownika wszelkich aktywności na tych profilach. Zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi również w przypadku usunięcia konta użytkownika z portalu Facebook i Instagram albo usunięcia przez Administratora swoich profili z tych portali. Dokonanie opisanych czynności nie jest równoznaczne z usunięciem danych archiwalnych dotyczących aktywności na portalu;
9)  dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków - przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres ich przedawnienia;
10)   dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej prawem archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.
 
VI.          Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane osobowe?
 
1.   Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim od Państwa.
2.   Jeśli dane nie zostały przekazane przez Państwa, pochodzą one z następujących źródeł:
1)  od Klientów, kontrahentów i partnerów biznesowych Administratora,
2)  od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji,
3)  ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG, KRS, bazy REGON, rejestru VAT, etc.
 
 
VII.        Odbiorcy danych osobowych
 
1.   Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia działalności przez Administratora. Dane są lub mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:
1)  odbiorcom danych osobowych:
a)      podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie (w tym firmom kurierskim wykonującym dostawę przesyłek do Klientów),
b)      bankom (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych),
c)       dostawcom płatności internetowych (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych),
d)      podmiotom, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta;
2)  podmiotom przetwarzającym (na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych):
a)      podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administrowania i serwisowania Sklepu internetowego - IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (adres Spółki: Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin) – dostawcy oprogramowania IdoSell Shop, na którym oparty jest Sklep, 
b)      dostawcom usług utrzymania infrastruktury IT, serwisu oprogramowania i sprzętu komputerowego,
c)       podmiotom, które są właścicielami aplikacji wykorzystywanych na stronach Sklepu, aby zapewnić Klientom Sklepu internetowego dodatkowe funkcjonalności (np. aplikacje do komunikacji),
d)      podmiotom świadczącym usługi w zakresie marketingu,
e)      dostawcom usług hostingowych,
f)       podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowo-księgowe,
g)      współpracującym z Administratorem kancelariom prawnym,
h)      podmiotom realizującym na zlecenie Administratora usługi konsultingowe lub audytowe,
i)        Google – z uwagi na korzystanie z narzędzi Google na Stronie.
2.     Ze wszystkimi podmiotami, którym Administrator przekazuje dane osobowe celem realizacji zleconych usług, jest podpisywana uprzednio umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. W umowach tych Administrator ściśle określa cel oraz dozwolony zakres przetwarzania danych osobowych Klientów. Dokładamy również starań, aby podmioty te dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i należytej ochrony danych osobowych Klientów.
3.     Administrator nie sprzedaje, ani nie wymienia danych osobowych Klientów z innymi podmiotami w celach marketingowych
4.     Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w przypadku korzystania z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) albo gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.
 
VIII.     Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
W zakresie w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym na dane do kontaktu wskazane w pkt I powyżej.
 
IX.          Pozostałe uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora
 
1.   RODO przyznaje Państwu ponadto następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
1)  prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2)  prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
3)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
5)  prawo do przenoszenia danych.
2.   Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3.   Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy prawa. 
4.   Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.
5.   Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 
X.             Postanowienia końcowe
1.   Korzystając ze Strony są Państwo zobowiązani do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, jak również poszanowania danych osobowych, praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.
2.   W przypadku zmian Polityki prywatności Administrator będzie informować o tym na Stronie oraz wykonując w odpowiednim zakresie obowiązek informacyjny.
 
Polityka plików cookies
 
Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do sposobów ich wykorzystania na Stronie internetowej.
 
XI.          Czym są pliki cookies?
 
1.   Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2.   Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych, ale jedynie na identyfikację komputera i przeglądarki. Jednakże z uwagi na dbałość z jaką Administrator podchodzi do ochrony danych osobowych, do plików tych stosuje środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na Państwa oprogramowanie lub sprzęt. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.
3.   Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby używanie na Stronie internetowej pliki cookies były bezpieczne dla Państwa urządzenia. Korzystanie z plików cookies nie oznacza pobierania od Państwa informacji poufnych. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu.
4.   Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej przy wykorzystaniu danego urządzenia jest wyświetlana informacja na temat stosowania plików cookies wraz z prośbą o wyrażenie zgody na ich stosowanie.
 
XII.        Do czego są używane pliki cookies?
 
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Strony internetowej do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej, w tym:
1)  rozpoznawania urządzeń użytkowników i odpowiedniego wyświetlania na Stronie internetowej;
2)  dostosowania i optymalizacji Strony internetowej do potrzeb użytkowników, zapamiętywania preferencji dotyczących Strony internetowej (język, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
3)  tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze Strony internetowej co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika;
4)  zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania ze Strony internetowej.
 
XIII.     Jakie pliki cookies są używane na Stronie internetowej oraz jak długo są one przechowywane?
 
Na Stronie internetowej są wykorzystywane następujące rodzaje plików cookies:
1)  cookies sesji – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli zamknięcia przeglądarki. Te pliki cookies działają zatem podczas Państwa wizyty na Stronie internetowej, po czym są automatycznie usuwane. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych funkcjonalności na Stronie internetowej;
2)  cookies trwałe – po odwiedzeniu Strony internetowej pozostaną na Państwa urządzeniu wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Państwa skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas Państwa kolejnych odwiedzin, przez co użytkowanie Strony internetowej będzie dla Państwa łatwiejsze;
3)  cookies podmiotów trzecich – są to informacje zamieszczone przez skrypty innych serwisów internetowych. Na Stronie internetowej są wykorzystywane skrypty Google Analytics służące do analityki internetowej, w celach statystycznych. Pliki cookies wykorzystywane przez Google mają charakter anonimowy. Opis sposobu wykorzystywania plików cookies  przez Google jest dostępny pod linkiem  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
 
 
XIV.       Usuwanie plików cookies
 
1.   Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2.   Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
 
 
XV.         Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?
 
Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows  
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
 
 

pixel