Strefa Przyczep - Sprzedaż przyczep samochodowych 📧 biuro@strefa-przyczep.pl 📞 Tel Hipolitów k. Warszawy: 512 092 009 / Dąbrowa k. Poznania: 512 092 109 🕓 pon- pt 8:00 - 16:30
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.              Informacje ogólne

1.      Sklep internetowy https://strefa-przyczep.pl (zwany dalej jako Sklep internetowy) prowadzony na stronie internetowej https://strefa-przyczep.pl (zwana dalej jako Strona internetowa) należy do STREFA PRZYCZEP Sp. z o.o., ul. Warszawska 10105-074 Hipolitów Polska KRS: 0000724316, REGON: 369761351, NIP: 5272843991, zwany dalej Sprzedawcą.
2.      Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy na dane adresowe wskazane w ust. 1 powyżej, adresem e-mail biuro@strefa-przyczep.pl lub numerem telefonu 512 092 009
3.      Udostępnienie funkcjonalności Sklepu internetowego jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizowaną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie umowy zawieranej między Sprzedawcą a Klientem. Niniejszy Regulamin składa się na treść Umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientami.
4.      Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5.      Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.

II.           Słownik pojęć

1.      Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
1)     Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
2)     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę;
3)     Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Strony internetowej korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;
4)     Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG. W zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługują uprawnienia przewidziane dla Konsumentów w przepisach z zakresu prawa konsumenckiego;
5)     Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która za pośrednictwem Sklepu internetowego korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w ramach prowadzonej  działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kc. Za Przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie uważa się Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta;
6)     Towar – rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie handlowej Sklepu internetowego;
7)     Konto – przestrzeń sieciowa Strony internetowej przeznaczona dla stałych Klientów Sprzedawcy, którzy dokonali rejestracji na Stronie internetowej, dostępna po zalogowaniu, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności Strony internetowej, w szczególności dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym;
8)     Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na stworzeniu Konta Klienta na Stronie internetowej;
9)     Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w ramach której Klient dokonuje wyboru Towarów do zakupu;
10)  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego;
11)  Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
12)  Umowa – umowa sprzedaży na odległość Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w trybie określonym w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
13)  Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta w ramach w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu internetowego - bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość;
14)  Reklamacja – zgłoszenie przez Klienta w trybie określonym w niniejszym Regulaminie: (i) niezgodności Towaru z Umową, (ii) nieprawidłowego funkcjonowania Strony internetowej lub Sklepu internetowego;
15)  Polityka prywatności i plików cookies – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies za pośrednictwem Strony internetowej i Sklepu internetowego, dostępny pod linkiem https://shop26958-1.yourtechnicaldomain.com/pl/privacy-and-cookie-notice.html
16)  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
17)  ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
18)  ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
19)  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2.      Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.

III.         Wymagania techniczne

1.      W celu prawidłowego korzystania ze Strony internetowej i ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
1)     posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne (komputer, smartfon, tablet, etc.), z zainstalowaną prawidłowo skonfigurowaną, zgodnie z zaleceniami producenta, przeglądarką internetową, umożliwiającą odbieranie Strony internetowej;
2)     dostęp do sieci Internet;
3)     aktywny adres poczty e-mail;
4)     program do przeglądania plików w formacie PDF.
2.      Dostępność Strony internetowej może być zależna od urządzenia, na którym Klient uruchamia dostęp do sieci Internet, posiadanych przez Klienta pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Sprzedawca nie odpowiada za brak dostępności Strony internetowej wynikający z powyższych przyczyn.
3.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Strony internetowej.
4.      Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca poinformuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
5.      Na Stronie internetowej są wykorzystywane pliki typu cookies, służące gromadzeniu informacji związanych z korzystaniem ze Strony przez Klienta. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych na Stronie internetowej plików cookies zawiera Polityka Prywatności i Polityka plików cookies.

IV.           Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej

1.      Strona internetowa umożliwia Klientom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
1)     Rejestracja i logowanie do Konta Klienta,
2)     dostęp do Konta przez zarejestrowanego Klienta,
3)     zarządzanie danymi osobowymi podanymi przy Rejestracji oraz w trakcie używania Konta,
4)     uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych w Sklepie internetowym,
5)     dokonywanie Zamówień i zawieranie Umów dotyczących Towarów oferowanych w Sklepie internetowym,
6)     przechowywanie informacji na temat dokonanych transakcji (zawartych Umów),
7)     dostęp do e-faktur za pośrednictwem zarejestrowanego Konta.
2.      Wyrażenie zgody na obowiązywanie Regulaminu następuje podczas Rejestracji Konta lub podczas zawierania Umowy w trybie bez Rejestracji.
3.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych funkcjonalności Strony internetowej, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Strony internetowej ze względu np. na czynności konserwacyjne.
4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług lub funkcjonalności Strony internetowej, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jakości usług lub funkcjonalności, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
5.      Strona internetowa umożliwia korzystanie z usług oraz składanie Zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i prac konserwacyjnych.

V.             Zasady korzystania z Usług dostępnych na Stronie internetowej

1.      Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej, Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
2.      Klient jest zobowiązany w szczególności:
1)     korzystać ze Strony internetowej zgodnie z przepisami prawa, Regulaminem oraz w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych i wszelkich praw przysługujących ww. osobom i podmiotom;
2)     korzystać ze Strony internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
3)     korzystać z treści zamieszczonych na Stronie internetowej jedynie w zakresie własnego użytku.
3.      Klient zobowiązuje się powstrzymywać od:
1)     działań które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie Strony internetowej, takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie internetowej niezamówionej informacji handlowej, wirusów lub złośliwego oprogramowania;
2)     czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta lub dla niego niedozwolonych, w tym informacji dotyczących innych Klientów lub tajemnic przedsiębiorstwa Sprzedawcy.
4.      Osoby korzystające z usług oraz zawierające Umowę w imieniu innej osoby powinny posiadać w tym zakresie stosowne umocowanie. Akceptując Regulamin osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim oświadcza, że posiada umocowanie do korzystania z usług i/lub do zawarcia Umowy pochodzące od osoby, w imieniu której jest zawierana umowa.

VI.              Rejestracja Konta

1.      W celu zarejestrowania Konta na Stronie internetowej Klient jest zobowiązany:
1)     wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, wskazując dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, login oraz hasło, a w przypadku Przedsiębiorców i Przedsiębiorców na prawach Konsumenta – także nazwę działalności i NIP;
2)     zapoznać się z Polityką prywatności oraz z niniejszym Regulaminem;
3)     zaznaczyć pole wyboru „Akceptuję warunki regulaminu i polityki prywatności”;
4)     kliknąć przycisk „Utwórz konto”.
3.      Hasło i login do Konta powinny spełniać warunki określone w formularzu rejestracji.
4.      Z chwilą Rejestracji Konta Klienta dochodzi do zawarcia między stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa dotyczy możliwości korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej i nie wiąże się z koniecznością dokonywania jakichkolwiek płatności.
5.      Umowa, o której mowa w ust. 5 powyżej zawierana jest na czas nieoznaczony i może być w każdej chwili rozwiązana przez Klienta poprzez usunięcie Konta w sposób określony w pkt VII.1 Regulaminu.
6.      Dokonując Rejestracji Konta na Stronie internetowej Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania danych niespełniających warunków określonych w poprzednim zdaniu.
7.      Klient ponosi odpowiedzialność za treść danych podanych przez siebie przy Rejestracji oraz w przypadku późniejszych zmian tych danych, jak również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi danymi.
8.      Logowanie na Konto Klienta następuje z wykorzystaniem loginu oraz Hasła podanego przez Klienta w trakcie Rejestracji. Po zalogowaniu na Konto Klient może w każdej chwili zmienić swoje Hasło oraz inne dane podane przy Rejestracji, korzystając z zakładki Dane osobowe.
9.      Klient jest zobowiązany utrzymywać Hasło w poufności oraz chronić Hasło przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

VII.        Usunięcie Konta Klienta

1.      Klient może w każdej chwili i z dowolnej przyczyny usunąć Konto ze Strony internetowej, wysyłając e-mail na adres Sprzedawcy wskazany w pkt I.2. Regulaminu.
2.      Sprzedawca może usunąć Konto Klienta w przypadku zakończenia świadczenia usług, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, na podstawie oświadczenia Sprzedawcy złożonego w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail Klienta widniejący na Koncie Klienta.
3.      Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

VIII.     Towary dostępne w Sklepie internetowym – ogólne informacje

1.      Każdy Towar dostępny w Sklepie internetowym posiada opis. Opis wskazuje każdorazowo na podstawowe cechy Towaru, w tym jego specyfikację, dane techniczne, rok produkcji, cenę, informacje o dostępności, ewentualne informacje o rabatach lub promocjach na Towar.
2.      Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w walucie polskiej i uwzględniającymi podatek VAT w aktualnej na stawce. Obok ceny brutto Sprzedawca podaje także cenę netto. Ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy, które są podawane odrębnie.
3.      Sprzedawca podaje ceny w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowana w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do dnia wprowadzenia obniżki.
4.      Realizacja Zamówienia jest możliwa pod warunkiem dostępności Towaru w Sklepie internetowym.
5.      Towary są dostarczane do Klientów na terytorium Polski.
6.      Promocje, rabaty i wyprzedaże Towarów obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Towaru w Sklepie internetowym. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej w  opisie danego Towaru, promocje, rabaty i wyprzedaże nie podlegają łączeniu. Promocja, rabat lub wyprzedaż trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania.
7.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży.
8.      Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty ani zapewniania sprzedawcy o właściwościach Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym poczytuje się jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
9.      Towary dostępne w Sklepie internetowym powinny być stosowane w sposób zgodny z ich opisem, właściwościami oraz ewentualnymi zaleceniami Sprzedawcy.
 
 
IX.          Składanie Zamówień
1.      Klient może składać Zamówienia korzystając z zarejestrowanego Konta lub korzystając z opcji Zamówień bez Rejestracji. W przypadku wyboru opcji Zamówienia bez Rejestracji, na potrzeby Zamówienia dla Klienta jest tworzone wewnętrzne konto, w oparciu o które Klient może zarejestrować Konto w Sklepie.
2.      W celu dokonania Zamówienia, w celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym Klient powinien wypełnić formularz Zamówienia, w tym:
1)     skompletować Zamówienie:
a)      dokonać wyboru Towarów spośród dostępnych w ofercie Sklepu internetowego,
b)      w odniesieniu do wybranych Towarów określić ich liczbę,
c)      kliknąć „Dodaj do koszyka”,
d)      przejść do zakładki Koszyk,
e)      upewnić się, czy rodzaj i liczba Towarów umieszczonych w Koszyku jest prawidłowa, w razie potrzeby klikając przycisk „+” lub „-”, ewentualnie wpisać treść kodu rabatowego, jeśli Klient go posiada,
f)       wskazać sposób dostawy spośród dostępnych w Sklepie internetowym,
g)      wskazać sposób płatności spośród dostępnych w Sklepie internetowym;
2)     w przypadku posiadania Konta - zalogować się na Konto Klienta poprzez wybór opcji „Zaloguj”, w razie potrzeby wpisując odpowiednie nowe dane adresowe;
3)     w przypadku nieposiadania Konta w Sklepie internetowym – podać dane osobowe lub dane firmowe niezbędne do zawarcia Umowy;
4)     wskazać rodzaj dokumentu księgowego, jaki Klient chce otrzymać z tytułu zakupu, tj. fakturę czy paragon; domyślną opcją jest faktura elektroniczna;
5)     wskazać ewentualne uwagi do Zamówienia;
6)     zaznaczyć pole wyboru „Akceptuję warunki regulaminu i polityki prywatności” oraz „Zapoznałem się z moim prawem do odstąpienia od umowy”;
7)     zapoznać się z podsumowaniem Zamówienia obejmującym informacje: dane identyfikujące Sprzedawcę, przedmiot Zamówienia, jednostkową i łączną cenę zamawianych Towarów, w tym koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują, wybraną metodę płatności, wybrany sposób dostawy, czas i koszt dostawy;
8)     zaakceptować Zamówienie, poprzez kliknięcie w pole wyboru „Zamawiam i płacę”.
3.      Wysłanie przez Klienta formularza Zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy na odległość, na warunkach określonych w Zamówieniu i zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. 
4.      Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, Klient może anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę.

X.             Potwierdzenie przyjęcia oferty (potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży)

1.      Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedawcę formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Klientowi komunikatu potwierdzającego przyjęcie Zamówienia i podanie jego numeru.
2.      Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia (w przypadku wyboru przedpłaty jako sposobu płatności) Sprzedawca przesyła, na adres e-mail Klienta podany na Koncie Klienta lub wskazany podczas składania Zamówienia, potwierdzenie zawarcia Umowy, wskazujące w szczególności:
1)     dane Sprzedawcy;
2)     istotne elementy Zamówienia, w tym numer i przedmiot Zamówienia, cenę towarów i koszt dostawy oraz przewidywany termin realizacji;
3)     ogólne warunki Umowy, w tym treść Regulaminu zapisane na Trwałym nośniku (w postaci pliku PDF);
4)     informacje o odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia;
5)     informacje o usługach posprzedażowych świadczonych przez Sprzedawcę;
6)     informacje o sposobie i skutkach odstąpienia od Umowy (poprzez przesłanie Załączników nr 1 i 2 do Regulaminu);
7)     informację o udzielonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta zgodzie na dostarczenie Treści cyfrowych, w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.
3.      W przypadku, gdy Zamówienie zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zamówienia przed potwierdzeniem przyjęcia oferty i rozpoczęciem realizacji Umowy sprzedaży. W tym celu Sprzedawca nawiązuje kontakt z Klientem za pośrednictwem wskazanego przez Klienta numeru telefonu lub adresu e-mail. Realizacja Umowy sprzedaży zostaje wstrzymana do czasu doprecyzowania lub zmiany Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia wywołane koniecznością weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zamówienia, chyba że konieczność weryfikacji wynika z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy.
4.      Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedawcę realizacji Zamówienia:
1)     Klient może zmienić swoje Zamówienie, kontaktując się ze Sprzedawcą;
2)     Klient może anulować swoje Zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
5.      W przypadku dokonania przez Klienta anulowania Zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia anulowania. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient do zapłaty za Zamówienie.

XI.          Sposoby płatności

1.      Sprzedawca akceptuje w Sklepie internetowym następujące sposoby płatności:
1)     przedpłata – płatność następuje z góry, przed zaakceptowaniem, wysłaniem i doręczeniem Zamówienia;
2)     płatność za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze Towaru).
2.      W ramach przedpłaty Sprzedawca oferuje następujące metody płatności:
1)      tradycyjny przelew środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2)      internetowe systemy płatności, oferujące możliwość zapłaty internetowymi przelewami bankowymi, kartami płatniczymi lub płatnościami przez telefon.
3.      Aktualnie dostępne w Sklepie internetowym sposoby płatności są wskazane w zakładce https://shop26958-1.yourtechnicaldomain.com/pl/payments.html
4.      W przypadku dokonania wyboru jako sposobu zapłaty przelewu tradycyjnego, przelew należności dotyczący danego Zamówienia powinien zostać dokonany w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w powyższym terminie Zamówienia zostanie anulowane i nie będzie realizowane.
5.      W przypadku tradycyjnego przelewu bankowego dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. Kupujący powinien uwzględniać w swoich Zamówieniach możliwe opóźnienia w zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

XII.        Wykonanie Umowy sprzedaży, sposoby dostawy

1.      Czas realizacji Zamówienia jest wskazywany w potwierdzeniu Zamówienia.
2.      W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację Umowy, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta o przyczynach wstrzymania wykonania Umowy oraz przewidywanym terminie jej realizacji.
3.      Podczas wypełniania formularza Zamówienia Klient może wybrać sposób dostawy Towarów spośród dostępnych w Sklepie internetowym.
4.      Klient może skorzystać z następujących opcji dostawy:
1)     bezpłatny odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy przy ul. ul. Warszawska 10105-074 Hipolitów k. Warszawy, ul. Bukowska 5362-070 Dąbrowa k. Poznania.
2)     dostawa przy udziale firm transportowych lub kurierskich.
5.      Szczegółowe informacje na temat poszczególnych dostępnych w Sklepie internetowym opcji dostawy, czasu dostaw oraz ich kosztów dostawy znajdują się w zakładce https://shop26958-1.yourtechnicaldomain.com/pl/delivery.html
6.      Termin wysyłki jest wskazany w potwierdzeniu Zamówienia. Termin ten jest podany w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin wysyłki to orientacyjny czas liczony od momentu zawarcia Umowy sprzedaży do momentu wydania przesyłki z Zamówieniem firmie transportowej lub kurierskiej.
7.      Firmy kurierskie i transportowe posiadają własne regulacje co do sposobu i terminów realizacji usług dostawy przesyłek oraz ewentualnych reklamacji dotyczących tych usług. Przed wyborem dostawcy warto zapoznać się w tymi regulacjami. 
8.      W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zachowanie terminu wysyłki, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę opóźnienia dostawy oraz przewidywany termin jej realizacji.
9.      W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca może odstąpić od Umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
10.  W sytuacji wskazanej w ust. 9 powyżej, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar. Odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Rozdziału XIII niniejszego Regulaminu.
11.  Z tytułu wykonania Umowy Sprzedawca wystawia Klientowi fakturę elektroniczną (e-fakturę). Faktura jest umieszczana na Koncie Klienta, a także przesyłana drogą e-mailową, na adres e-mail Klienta podany Sprzedawcy podczas Rejestracji Konta w Sklepie internetowym lub podczas składania Zamówienia. Na życzenie Klienta faktura może być wydrukowana i dołączona w wersji papierowej do dostarczanego Zamówienia.

XIII.     Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1.      Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który zawarł Umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. W przypadku odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.
2.      Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.
3.      W odniesieniu do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta, Sprzedawca dokonuje weryfikacji przysługującego tej osobie prawa do odstąpienia od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie, czy zawarta Umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) Klienta. W przypadku uznania, że Umowa zawarta przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie internetowym miała dla tej osoby charakter zawodowy, Sprzedawca niezwłocznie informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem zawartej Umowy, nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru, Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.
4.      W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
5.      Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulamin lub innej treści jednoznacznie wskazującej na wolę odstąpienia od Umowy) na adres do kontaktu Sprzedawcy wskazany w pkt I.2 Regulaminu.
5.      Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy uważa się za zachowany w przypadku wysłania oświadczenia przed jego upływem, tj. wysłania wiadomości e-mail lub nadania przesyłki poleconej.
6.      Sprzedawca niezwłocznie potwierdza na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7.      Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:
1)     w odniesieniu do Umów, w wykonaniu których Sprzedawca wydaje Klientowi Towar i jest zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Towar został objęty w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
2)     w odniesieniu do Umów obejmujących wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od dnia, w którym doszło do objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części;
3)     w odniesieniu do Umów polegających na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od dnia, w którym doszło do objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
4)     dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy.
8.      Prawo do odstąpienia od Umowy nie dotyczy umów:
1)     O świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
2)     w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3)     której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami;
4)     w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
5)     o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.
9.      W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru, którego dotyczy odstąpienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że przed jego upływem Klient odeśle lub odwiezie zwracany Towar na adres wskazany w pkt I.2 Regulaminu.
10.  W przypadku, gdy Sprzedawca zaproponuje, że odbierze od Klienta zwracany Towar, Klient zobowiązany jest do wydania Towaru w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą.
11.  Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę zakupu Towaru i koszty dostawy Towaru do Klienta (jeśli Klient taki koszt poniósł).
12.  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze zwracany Towar od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych cech Towaru.
14.  Sprzedawca obniży wysokość zwracanej Klientowi ceny Towaru w części, w jakiej wartość Towaru uległa zmniejszeniu na skutek korzystania z Towaru przez Klienta w sposób wykraczający poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych cech Towaru. Jeśli w wyniku takiego korzystania Towar nie nadaje się do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy zwrotu płatności na rzecz Klienta i odesłania Klientowi Towaru z powrotem.
15.  Sprzedawca nie ma obowiązku zwracać Klientowi dodatkowych kosztów związanych z faktem wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy.
16.  W przypadku, gdy Umowa obejmowała więcej niż 1 Towar, zaś Klient odstąpił od Umowy jedynie w części (w zakresie niektórych Towarów objętych Umową), Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zwrotu kosztów dostawy proporcjonalnie do zakresu, w jakim Klient odstąpił od Umowy. W takim przypadku Sprzedawca zwraca Klientowi taką część kosztów dostawy, jaka odpowiada liczbie zwracanych Towarów w stosunku do łącznej liczby Towarów objętych daną Umową.
17.  Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient przy dokonywaniu płatności za Towar, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
18.  Jeżeli zwrot należności odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Klienta (np. przelewem na wskazany rachunek bankowy), Klient powinien podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do dokonania przez Sprzedawcę zwrotu (to jest poprawny adres na który ma być wysłany przekaz lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew).
19.  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu internetowego. 
20.  W chwili odstąpienia przez Klienta od Umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest realizowane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Klienta od Umowy.
21.  O prawie do odstąpienia Klient zostaje poinformowany w chwili zawarcia  Umowy poprzez przedłożenie pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

XIV.       Odpowiedzialność za zgodność Towaru z Umową sprzedaży

1.      Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Towarem Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a następnie kontaktu ze Sprzedawcą, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
2.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczać Towaru bez wad wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi Towary będącymi w posiadaniu Sprzedawcy.
3.      Sprzedawca ponosi względem Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta odpowiedzialność za zgodność Towaru z Umową sprzedaży, na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta i opisanych w niniejszym rozdziale poniżej. Względem Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca odpowiada za wady Towaru, na podstawie przepisów o rękojmi zawartych w Kodeksie cywilnym.
4.      Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
1)     opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
2)     przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
5.      Ponadto, aby Towar został uznany za zgodny z Umową musi on:
1)     nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towarów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2)     występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a)     nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
b)     przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
c)      publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy,
3)     być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
4)     być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
6.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru. Niniejszy ustęp dotyczy w szczególności Umów sprzedaży Towarów outletowych, o których mowa w Rozdziale XIX niniejszego Regulaminu.
7.      Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
1)     zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
2)     niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.
8.      Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia Klientowi i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
9.      Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może:
1)     żądać naprawy Towaru,
2)     żądać wymiany Towaru,
3)     złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
4)     złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
10.  Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
11.  Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
12.  Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
13.  Klient jest zobowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar od Klienta na swój koszt.
14.  Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
15.  Prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od Umowy przysługuje Klientowi w przypadku, gdy:
1)     Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową na podstawie ust. 10 powyżej,
2)     Sprzedawca nie doprowadził do zgodności Towaru z Umową zgodnie z ust. 12-14 powyżej,
3)     brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
4)     brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w ust. 9 pkt 1 i 2 powyżej,
5)    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
16.  W przypadku złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny - obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
17.  Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
18.  Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
19.  W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
20.  Sprzedawca dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XV.         Składanie Reklamacji

1.      W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Klient może złożyć Reklamację poprzez przesłanie Reklamację na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w pkt I.2. Regulaminu.
2.      Zgłoszenie powinno obejmować opis Reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację Towaru jako zakupionego u Sprzedawcy (dowód zakupu, numer zamówienia lub inne dane).
3.      Opis Reklamacji powinien zawierać:
1)     informacje dotyczące przedmiotu Reklamacji: rodzaj niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, datę jej wystąpienia lub wykrycia. W miarę możliwości Klient powinien udokumentować wadę;
2)     żądanie dotyczące sposobu usunięcia niezgodności Towaru z Umową,
3)     dane Klienta:
a)     imię i nazwisko, nazwę,
b)     dane kontaktowe – adres e-mail lub numer telefonu,
c)      numer rachunku bankowego, w przypadku, gdy jako swoje żądanie Klient wskazał obniżenie lub zwrot ceny Towaru.
4.      Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej Reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu przyjmuje się, że Sprzedawca uznał reklamację Klienta.
5.      Jeżeli informacje zawarte w Reklamacji będą niewystarczające, Sprzedawca niezwłocznie wystąpi o ich uzupełnienie i/lub o dostarczenie reklamowanego Towaru, przy czym może to spowodować przedłużenie czasu rozpatrywania Reklamacji.
6.      Sprzedawca przekazuje odpowiedź na Reklamację na piśmie lub na Trwałym nośniku.
7.      W przypadku uznania przez Sprzedawcę Reklamacji za uzasadnioną, koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z Reklamacją Towaru ponosi Sprzedawca.
8.      Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności ustawy o prawach konsumenta.

XVI.       Gwarancja

1.      W przypadku jeśli Towar jest objęty gwarancją, warunki gwarancji zostaną przekazane Klientowi wraz z dostarczanym Towarem lub przesłane oddzielnie (np. w postaci książeczki gwarancyjnej).
2.      Warunki gwarancji nie mogą być mniej korzystne dla Konsumenta niż wskazane w Rozdziale XV ust. 10-14 Regulaminu.

XVII.    Pozasądowe metody rozstrzygania sporów konsumenckich

1.      Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
2.      Dla Konsumentów dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.
3.      Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach lub na stronach rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

XVIII.  Prawa własności intelektualnej

1.      Zawartość i struktura Strony internetowej są chronione prawami autorskimi.
2.      Jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa do wszelkich treści udostępnianych na Stronie internetowej, w szczególności: majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencje w zakresie majątkowych praw autorskich, znaki towarowe w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej oraz inne prawa własności intelektualnej podlegające ochronie prawnej -  przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
3.      Powielanie treści, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na Stronie internetowej tekstów, jak również ich fragmentów lub zdjęć bez zgody Sprzedawcy jest niedozwolone.
4.      Materiały opublikowane na Stronie internetowej mogą być kopiowane, przechowywane lub wykorzystywane wyłącznie w celu użytku osobistego (niekomercyjnego). Niedopuszczalne jest jakiekolwiek rozpowszechnianie skopiowanych materiałów, w tym zamieszczanie ich na innych stronach internetowych.
5.      Kopiowanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych treści pochodzących ze Strony internetowej wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Przez wykorzystywanie komercyjne rozumie się przede wszystkim rozpowszechnianie w tym: publikowanie, dystrybuowanie, kopiowanie, modyfikowanie materiałów w całości lub w części.
6.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na innych stronach internetowych, do których linki mogą być zamieszczone na Stronie internetowej, w szczególności za ich poprawność i aktualność.

XIX.       Dane osobowe

1.      Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi oraz osób działających w imieniu Klientów, z którymi Sprzedawca kontaktuje się w ramach zawierania Umów sprzedaży oraz świadczenia usług**.**
2.      Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które zgodnie z RODO jest zobowiązany podać administrator danych osobowych, znajdują się w Polityce Prywatności.

XX.         Postanowienia przejściowe i końcowe

1.      Sprzedawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
2.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.
3.      Wszelkie Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego mogą być zgłaszane na adres e-mail wskazany w pkt I.2. Regulaminu. Zgłoszenia te będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
4.      Aktualny Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na Stronie internetowej, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2023 roku.
6.      Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
1)     zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
2)     nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwowe;
3)     podjęcia przez Sprzedawcę działań mających na celu usprawnienie działania Strony internetowej oraz świadczonych usług, wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych;
4)     rozpoczęcia sprzedaży przez Sprzedawcę nowych kategorii Towarów;
5)     rozpoczęcia realizacji przez Sprzedawcę nowych usług, w tym nowych usług świadczonych drogą elektroniczną;
6)     podjęcia działań mających na celu poprawę ochrony prywatności Klientów;
7)     gdy jest to konieczne w celu zapobiegania nadużyciom lub ze względów bezpieczeństwa.
7.      Zmiana Regulaminu odnosi skutek z upływem terminu wskazanego przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia udostępnienia treści zmienionego Regulaminu poprzez publikację na Stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy zawarte lub Zamówienia złożone przed zmianą.
8.      Sprzedawca może wprowadzić zmianę Regulaminu w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej w przypadku, gdy:
1)   jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa lub decyzji właściwego organu państwowego,
2)   zmiana jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz przekazanych przez nich danych.
9.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian adresów e-mail podanych w Regulaminie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Regulaminu i nie wymagają zachowania procedury, o której mowa w ust. 6-8 powyżej.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży
Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży

pixel